De Gegevensbeschermingsautoriteit controleert uw website.

De Gegevensbeschermingsautoriteit controleert uw website: wapen u met de info over GDPR.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met DNS Belgium om ‘.be’-websites te controleren op inbreuken tegen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). DNS Belgium is de organisatie die de Belgische domeinnamen beheert. Deze controles kunnen leiden tot de intrekking van de website.

De samenwerking tussen de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en DNS Belgium behelst twee opdrachten, nl. medewerking aan onderzoeken van de inspectiedienst van de GBA en de ‘Notice & Action’-procedure.

In het samenwerkingsakkoord stellen beide partijen dat ze zeer begaan zijn met de AVG-conformiteit van verwerkingen van persoonsgegevens op het internet in het algemeen en op de websites van de “.be-domeinnaamzone” in het bijzonder.

De Notice & Action Procedure legt de principes vast waaronder .be-domeinnamen kunnen worden doorverwezen naar een waarschuwingspagina van de overheidsinstantie die de wettelijke bevoegdheid heeft om op te treden tegen ernstige inbreuken op bepaalde rechtsregels. Aansluitend kan DNS Belgium de website die aan de .be-domeinnaam gelinkt is ook intrekken.

Wanneer de Inspectiedienst of de Geschillenkamer van de GBA vaststellen dat een verwerking van persoonsgegevens, uitgeoefend via een website die gelinkt is aan een .be-domeinnaam,

  1. een inbreuk vormt op de grondbeginselen van gegevensbescherming, én
  2. wanneer de verwerkingsverantwoordelijken of de verwerkers niet binnen de verzochte termijn gevolg verlenen aan het bevel om een verwerking van persoonsgegevens (voorlopig) op te schorten, te beperken, te bevriezen of stop te zetten,

gaan de Inspectiedienst of de Geschillenkamer over tot de notificatie aan DNS Belgium.

Gelet op een eerlijk evenwicht tussen:

  1. de doelstelling om inbreuken op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te doen stoppen in het belang van de burger, en
  2. het gebruik van de noodzakelijke technische middelen door DNS Belgium om aan deze doelstelling te beantwoorden,

is het toepassingsveld van deze procedure beperkt tot die inbreuken die de te beschermen belangen het zwaarst schaden, gepleegd door organisaties of personen die bewust deze wetgeving overtreden en die toch hun verwerking van persoonsgegevens voortzetten, ook al richtten de Inspectiedienst of de Geschillenkamer van de GBA eerder tot hen het bevel om de verwerking (voorlopig) op te schorten, te beperken, te bevriezen of stop te zetten.

Eén van de voornaamste actiepunten om te vermijden dat DNS uw website offline haalt, is transparant zijn naar de websitebezoeker toe. De juiste en accurate informatienota’s (ook wel privacy policy of notice genoemd) op uw website plaatsen is dan ook van groot belang.

Bron: Agoria.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *